Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 769Winactie: we geven een exemplaar weg van Leren & presteren en een exemplaar van Tegenslag benutten Wil je kans maken? Stuur voor 3 november een e-mail en leg uit welk boekje je wilt winnen. Op 4 november maken we de twee winnaars bekend. Winnaar vorige week (De progressiebox): M. Jacobs.

De ontkenning zit in de erkenning 

De ontkenning zit in de erkenning. Harm is de leidinggevende van Jan. Jan volgt de veiligheidsprocedures op het werk niet goed, waardoor Harmen risico op het ontsnappen van asbest ziet. Jan sluit de zakken met afval niet, dus die staan open in de bus. Harm gaat erover in gesprek met Jan. Jan werpt tegen: ‘Maar de clips zijn altijd op, ik kan die zakken dus niet dichtdoen. Het is heel vervelend en lastig dat er nooit genoeg clips in de bus klaar liggen.’

Nieuwe trainingen


Hoe onze stressmindset onze perceptie en reactie op stress verandert 

Stress, de ervaring of verwachting van tegenslagen in onze pogingen om doelen te bereiken, is onvermijdelijk in het professionele leven. Het heeft zowel positieve als negatieve effecten. Recent onderzoek van Alia Crum et al. (2023), laat zien dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe stress ons beïnvloedt. De sleutel ligt in onze stressmindset.

Huilen lucht op? 

Huilen lucht op? Een volkwijsheid is dat huilen oplucht. Huil maar even lekker uit, de catharsis is goed voor je. Zowel geestelijk als lichamelijk voel je je daarna beter. Sterker nog, onderdrukte tranen kunnen allerlei lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaken. Maar klopt deze volkswijsheid wel?

Meer progressiegericht werken


Mindsets en stigma’s over geestelijke gezondheid en obesitas 

Babij et al. (2023) keken naar de manier waarop onze mindset – onze overtuigingen over de veranderbaarheid van persoonlijke eigenschappen – de manier kan beïnvloeden waarop we kijken naar geestelijke gezondheid en de daaraan gerelateerde stigma’s.

Progressieverwachting 

Progressieverwachting. Als een medewerker gedrag laat zien dat niet de bedoeling is (grensoverschrijdend, schadelijk gedrag) of als de medewerker gedrag niet laat zien dat wel de bedoeling is, dan kan sturen aan de orde zijn. Het formuleren van de progressieverwachting is een kernonderdeel van progressiegericht sturen. 

Onderzoeksupdates sep-okt 2023

Hier vind je een geordend overzicht van onderzoeksupdates op deze website van de afgelopen 2 maanden.

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 768


Winactie: maak kans op het winnen van De Progressiebox. Stuur voor 27 oktober een e-mail en leg uit waarom je wilt winnen. Op 27 oktober maken we de winnaar bekend. Winnaar vorige week (gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven): N. Schenk.

De invloed van culturele mindset op polyculturalisme in organisaties

In de moderne, globaliserende wereld, waar organisaties steeds diverser worden, is het begrip van polyculturalisme in organisaties van groot belang. Polyculturalisme gaat uit van het idee dat culturen voortdurend veranderen en samensmelten door interetnische of interculturele verbindingen. Maar hoe beïnvloedt de individuele culturele mindset van werknemers dit polyculturalisme? Een recent artikel van Huang, Yang & Kung (2023) duikt dieper in deze kwestie en belicht het belang van de culturele mindset in deze context.

Mindset x Context. Een aantal jaar geleden introduceerden mindset-onderzoekers het Mindset x Context framework, waaruit blijkt voor wie en in welke omstandigheden mindset en mindset-interventies positieve effecten hebben. Nu hebben Carroll et al een diepgaande analyse gemaakt en zo het Mindset x Context-framework verder gespecificeerd.

Kennisquiz Redeneerfouten

Hier is een kennisquiz over redeneerfouten, ofwel het gebruik van drogredenen, logicafouten. De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je redeneerfouten tegenkomt die je nog niet kende.


Podcast: eerdere successen

Podcast: eerdere successen. In deze aflevering van de podcast ga ik in op het uitvragen van eerdere successen in coachingsgesprekken. * wat zijn eerdere successen * hoe zijn eerdere successen in ons geheugen gerelateerd aan succes in de toekomst * wat kun je als coach doen wanneer de cliënt geen eerder succes vindt. * drie situaties die de coach kan tegenkomen

Kennisquiz Cognitieve biases

Hier is een kennisquiz over cognitieve biases, ofwel veelvoorkomende waarnemings- en beoordelingsfouten (waar we ons vaak niet bewust van zijn). De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je cognitieve biases tegenkomt die je nog niet kende.


Animatie: groeimindset, geweldig of hype?

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 767

Winactie: ding mee naar gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven! Wil je kans maken? Stuur dan voor 20 oktober een e-mail en leg uit waarom je wilt winnen. Op 21 oktober maken we de winnaar bekend.

Winnaars vorige week (boek De Cirkeltechniek): N. Lindeman en A. Cappuyns.


10 tips om de progressiegerichte aanpak in de vingers te krijgen

Communicatie vormt de kern van elke menselijke interactie, en de impact ervan gaat zoveel verder dan simpelweg woorden uitwisselen. Dus is het beheersen van gesprekstechnieken een essentiële vaardigheid die vaak onderschat wordt. Voor coaches, leidinggevenden en professionals is de capaciteit om effectieve en verrijkende dialogen te leiden van onschatbare waarde. De progressiegerichte aanpak draait om het creëren van een ruimte waarin ideeën vrijelijk kunnen stromen, waar inzichten tot bloei komen en waar authentieke verbindingen worden gesmeed. Bij het leren toepassen van de progressiegerichte aanpak is iets paradoxaals gaande; het is zowel eenvoudig als complex om te leren. Hier zijn tien tips om de progressiegerichte gespreksvaardigheden te leren toepassen en je vaardigheden daarin te leren aanscherpen.
De mindsettheorie is ontwikkeld door de beroemde psychologe Carol Dweck. De groeimindset is een denkwijze waarbij individuen geloven dat hun intelligentie, kennis en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden door hard werken, toewijding en doorzettingsvermogen. Mensen met een groeimindset staan open voor uitdagingen en feedback, en zien fouten als kansen om te leren en te groeien. Hier tegenover staat de statische mindset, waarbij mensen geloven dat hun kwaliteiten vaststaan en niet kunnen worden veranderd.

Ontkenning in een stuurgesprek

Ontkenning in een stuurgesprek. Een leidinggevende wilde even met me sparren. Hij had geprobeerd om een sturend gesprek te voeren met een van zijn medewerkers. Deze medewerker kwam vaak onvoorbereid naar overleggen met teamleiders, waardoor de overleggen erg inefficient verliepen. Het was de taak van de medewerker om de overleggen voor te bereiden en de teamleiders te adviseren. De leidinggevende had meerdere klachten over de medewerker gekregen van de teamleiders. Maar als de leidinggevende daarover in gesprek wilde gaan, kwam hij niet eens aan de stuurvraag toe, omdat de medewerker direct ontkende dat er een probleem was.

Logica: belangrijker dan we soms denken

In een LinkedIn-post van Jan Rotmans las ik over een interview van Pieter Jan Hagens met Kim Putters. Putters had gepleit voor een visie op de toekomstige samenleving en voor het transitiepad ernaartoe. Pieter Jan Hagens wierp tegen: “Ja maar, een visie is zo abstract, we moeten nu scherpe keuzes maken”. Rotmans merkt terecht op: “Hier is sprake van een schijntegenstelling. Een visie vergt juist het maken van scherpe keuzes, omdat we moeten stoppen met het oude (afbraak) en het nieuwe moeten versnellen (opbouwen). Dat kan door een visie te koppelen aan een strategie en acties, want een visie zonder actie is betekenisloos, maar actie zonder visie is richtingloos. Ik ben het niet alleen eens met Rotmans, ik vind het ook een mooie illustratie van hoe belangrijk logica is. Zonder begrip van de logica, maken we sneller de fout die Hagens hier maakte. Met inzicht in logica, kunnen we hem eerder voorkomen.


Waarom is dit relevant?

Waarom is dit relevant? Bij progressiegericht sturen en lesgeven is het belangrijk om een rationale te geven voor je progressieverwachting. Hoe kun je de rationale zo formuleren dat studenten er helemaal achter gaan staan om te doen wat er van ze gevraagd wordt? Johansen et al (2023) onderzochten hoe de ervaren relevantie van studiestof samenhangt met de motivatie, emoties, vitaliteit van studenten.

Aannames in progressiegericht werken

Ons handelen is altijd gebaseerd op bepaalde aannames, veronderstellingen over de werkelijkheid, met andere woorden: over wat waar is. Aannames kunnen expliciet zijn maar ook impliciet. Impliciete aannames zijn veronderstellingen over de werkelijkheid waar we ons maar gedeeltelijk bewust zijn of helemaal niet maar die wel richting geven aan ons handelen. Het proberen om je aannames expliciet te maken is waardevol omdat je ze zo kunt onderzoeken en mogelijk aanpassen. Hieronder doe ik een poging om de aannames waar progressiegericht werken op gebaseerd is te omschrijven. Deze zijn niet alleen geïnspireerd op onze eigen intuïties, ervaringen en logica maar in de meeste gevallen ook, hoewel in wisselende mate, op wetenschappelijke bevindingen. De lijst is een voorlopige lijst. Met de ontwikkeling van onze kennis is het onvermijdelijk en goed dat deze lijst in de toekomst zal worden aangescherpt. 

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 766We geven twee exemplaren weg van het boek De Cirkeltechniek. Voor wie vooruit wil komen. Wil je kans maken? Stuur dan voor 13 oktober een e-mail en leg uit waarom je graag wilt winnen. Op 13 oktober maken we de twee winnaars bekend.

Winnaars vorige week (boek Progressiegericht lesgeven): J. Houben en G. Buis.


Nieuwe cursussen:


Motivatie: de kracht van autonomie-ondersteuning en structuur

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) werd ontwikkeld door Edward Deci en Richard Ryan. Zij behoren nu tot de meest geciteerde psychologen ter wereld. ZDT is de best onderzochte en meest invloedrijke motivatietheorie van dit moment. We bespreken de waarde van de ZDT voor het onderwijs waarbij we laten zien hoe belangrijk autonomie-ondersteuning en structuur zijn voor een goede motivatie.

Wat gaat beter?

Wat gaat beter? Dat is een progressiegerichte vraag die de gedachten van de cliënt in de richting van de bereikte progressie sturen. Wat zijn overwegingen bij de timing van die vraag?

Drie bevindingen over groeimindsetculturen in organisaties en klassen

We kunnen grofweg twee manier van denken hebben over de veranderbaarheid van onze eigenschappen en capaciteiten. Als we een groeimindset hebben, zien we eigenschappen en capaciteiten als ontwikkelbaar. In een statische mindset zien we ze als niet of nauwelijks ontwikkelbaar. Naast individuele mindsets bestaan er ook mindsetculturen. De onderzoekers Wallace et al. (2023) brachten de effecten hiervan in kaart. Ze ontdekten drie interessante bevindingen over groeimindsetculturen in organisaties en klassen.

Leidinggeven in onzekere tijden

Leidinggeven in onzekere tijden. Wat kunnen leidinggevenden het beste doen in onzekere tijden? Hoe kunnen zij medewerkers helpen om ondanks alles toch geregeld een positieve innerlijke werkbeleving te ervaren?

Welke gespreksstrategie werkt het beste bij concurrerende waarden?

Welke gespreksstrategie werkt het beste bij concurrerende waarden? Dingen zijn soms eenvoudig in theorie maar verdraaid moeilijk in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Het is vaak gemakkelijk om te zeggen dat we waarden als vriendelijkheid, duidelijkheid, eerlijkheid, welwillendheid en dergelijke hoog in het vaandel hebben. Maar in concrete situaties is het lang niet altijd even gemakkelijk om ons vriendelijk, duidelijk, eerlijk, welwillend, enzovoort, te gedragen. Een belangrijke reden waarom dat zo is, is dat dit soort waarden in de praktijk nogal eens met elkaar lijken te concurreren.

Podcast: ontkenning in een stuurgesprek

Deze podcast belicht drie invalshoeken om effectief te reageren als een medewerker in een stuurgesprek ontkent dat er verbetering nodig is. De medewerker zegt bijvoorbeeld: ‘Er is geen probleem, het was een uitzondering, ik doe al wat je van me verwacht.’
Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 765We geven twee exemplaren weg van het boek Progressiegericht Lesgeven, florerend leren. Wil je een kans maken? Stuur ons dan voor 6 oktober een e-mail en leg uit waarom je graag een exemplaar van dit boek wilt winnen. Op 6 oktober maken we de twee winnaars bekend.

Winnaar vorige week (Handboek Progressiegericht Coachen) is Nils Robert.


 Gestructureerd gebruik van WhatsApp vermindert taalangst 

Gestructureerd gebruik van WhatsApp vermindert taalangst. De onderzoekers Alamer et al (2022) voerden een quasi-experimenteel onderzoek uit naar het gestructureerde gebruik van WhatsApp bij het leren van een tweede taal.


 De verborgen schade van de controlerende motivatiestijl 

In opvoeding, opleiding en werk willen we mensen graag in beweging krijgen. Hoe doen we dat? Grofweg zijn er twee motivatiestijlen onderscheiden die beide veel voorkomen: de contolerende motivatiestijl en de autonomie-ondersteunende motivatiestijl. Veel onderzoek uit de zelfdeterminatietheorie heeft laten zien: de autonomie-ondersteunde stijl is veruit superieur (zie bijvoorbeeld hier). Mensen voelen zich er beter bij en ze functioneren er beter bij. Maar de controlerende stijl, hoe ineffectief ook, komt toch nog zeer vaak voor. Hoe komt dat?

 Podcast: hoe word je mild voor jezelf? 

Hoe word je mild voor jezelf? Laatst coachte ik een teamcoordinator die net een geweldsincident had meegemaakt. In het gesprek reflecteerden we op hoe ze het had aangepakt en opgelost. Als snel kwam ons gesprek op hoe je milder kunt leren worden voor jezelf. Iets wat veel mensen wel zouden willen bereiken. Want zelfkritisch perfectionisme werkt niet goed. In deze podcast zes manieren waarop je milder kunt worden voor jezelf.

 Progressiegericht werken: model van betekenisvolle progressie 

Meer dan een decennium geleden introduceerden Gwenda Schlundt Bodien en ik het concept van progressiegericht werken. Deze aanpak omvat een reeks principes en technieken die individuen en teams ondersteunen om zowel bereikte als gewenste progressie zichtbaar te maken en inzicht te verkrijgen in de te nemen vervolgstappen. Het fundament van deze aanpak is stevig geworteld in de bevindingen uit de wetenschappelijke psychologie, zoals de zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie.

 Focus op bereikte of te bereiken progressie? 

Focus op bereikte of te bereiken progressie? In een van de trainingen de afgelopen jaren deden cursisten in een training de cirkeltechniek. Een cursist nam als onderwerp haar gewicht. Ze was nog niet zo lang geleden bevallen en wilde afvallen.

 Progressiegerichte intervisie: hoe het werkt en wat het oplevert

Intervisie is een een gestructureerde manier van casuïstiekbespreking om samen te leren en tot nieuwe inzichten te komen. Progressiegerichte intervisie maakt intervisie nog effectiever door het proces competentie-ondersteunender, doelgerichter en tijdefficiënter te maken. Hieronder kun je lezen hoe het werkt.