Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 554

Implementatie-intentie ontwerpen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Achteraf precies weten wat je had willen zeggen. Maar op het moment zelf met de mond vol tanden staan. Wat kun je daar tegen doen? Zodat je op het moment dat je de mooie zinnen nodig hebt, je ze ter beschikking hebt? Lees verder »


4 Aannames over effectieve gesprekken

~ Coert Visser

De progressiegerichte doet aannames over mensen, over betekenisvolle progressie, over duurzame inspanning en over effectieve gespreksvoering. De belangrijkste toepassingen van de progressiegerichte aanpak liggen in het voeren van gesprekken. Hieronder staan vier belangrijke progressiegerichte aannames over effectieve gesprekken: Lees verder »


Reactance en rebellie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Precies het tegenovergestelde doen van wat er gevraagd wordt. Veel ouders zitten wel eens met de hand in het haar als hun adolescent weer eens de kont tegen de krib gooit. Onderzoek naar reactance en opvoedstijl geeft aanknopingspunten voor ouders. Lees verder »


4 Aannames over duurzame inspanning

~ Coert Visser

De progressiegerichte aanpak is gestoeld op een aantal aannames over mensen, over betekenisvolle progressie, over duurzame inspanning en over effectieve gespreksvoering. Belangrijke aannames over duurzame inspanning zijn: Lees verder »


Progressiegerichte conflicthantering

~ Gwenda Schlundt Bodien

Tijdens de training progressiegericht werken wilden de deelnemers oefenen met progressiegerichte conflictinterventies. In de loop der jaren heb ik daarover al meerdere keren geschreven en in deze post wil ik graag een eenvoudige structuur weergeven die je kunt hanteren als conflictbemiddelaar. Lees verder »


4 Aannames over betekenisvolle progressie

~ Coert Visser

Naast aannames over mensen, over inspanning en over effectieve gesprekken, bevat de progressiegerichte aanpak ook een viertal aannames over betekenisvolle progressie. Deze kunnen als volgt worden beschreven: Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 553

De waarde van alles (Mariana Mazzucato)

~ Coert Visser

Progressie kun je zien als het vooruitkomen in wat waardevol is ofwel in het creëren van waarde. Maar wat is waarde precies en wie schept het? Hierover gaat een spraakmakend nieuw boek van UCL econoom Mariana Mazzucato: The Value of Everything. Lees verder »


Probleemgedrag van adolescenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Probleemgedrag van adolescenten is voor veel ouders een zorg. De opvoedstijl van ouders blijkt op voorspelbare manieren samen te hangen met het probleemgedrag. Onderzoek van Mabbe et al bestudeerde welke rol persoonlijkheid van het kind speelt in dit geheel. Lees verder »


Mathematical Mindsets: opwekken van groeimindsets in wiskundeonderwijs

~ Coert Visser

Jo Boaler begon als wiskundelerares in Londen en studeerde later Mathematics Education (wiskundeonderwijs) en promoveerde ook op dit terrein. Later ging ze werken als hoogleraar wiskundeonderwijs op Stanford University, de universiteit waar ook Carol Dweck werkt (als hoogleraar psychologie). Boalers vroege studies lieten zien dat leerlingen die actief betrokken aan de slag waren met wiskunde niet alleen beter leren maar het vak ook leuker vinden. Geïnspireerd door het werk van Carol Dweck over mindsets ontwikkelde ze een benadering van wiskundeonderwijs die ze Mathematical Mindsets noemt. Hieronder kun je een overzicht zien van de componenten van die methode. Lees verder »


Progressiegericht intakegesprek

~ Gwenda Schlundt Bodien

In een progressiegericht intakegesprek maakt de professional gebruik van een aantal specifieke progressiegerichte interventies en principes. Lees verder »


De reflex om zwaktes in toppresteerders te zoeken

~ Coert Visser

Bach was één van de grootste klassieke componisten aller tijden (lees bijvoorbeeld dit en dit). Velen hebben al genoemd dat zijn oeuvre enorm en enorm gevarieerd is en dat het nauwelijks zwakke plekken kent. Velen dwepen zelfs met Bach en zeggen dat zijn werk vlekkeloos is en gebruiken hyperbolen zoals dat Bachs muziek goddelijk geïnspireerd was, dat Bach Gods leerling was en, misschien maar half voor de grap, dat Bach God IS. Lees verder »


Het alternatief voor druk en controle

~ Gwenda Schlundt Bodien

In deze post schreef ik over de misvatting dat iemand onder druk zetten een effectieve manier is om die persoon op termijn autonoom gemotiveerd te laten raken. Als iemand al autonoom gemotiveerd wordt voor de activiteit, dan zal het ondanks de eerdere druk zijn en niet dankzij. Dus wat is een goed alternatief? Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 552

Groeimindset uitrollen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Net zoals individuen vanuit een entiteitstheorie of een incrementele theorie kunnen denken, is ook op organisatieniveau te zien welke van die twee theorieën leidend is. Wanneer de entiteitstheorie leidend is in een organisatie is dat te herkennen aan een ‘cultuur van geniën’. Een andere term voor een dergelijke cultuur is een statische mindset cultuur. Het is een cultuur waarin de concepten intelligentie en talent op een voetstuk worden geplaatst. Mensen worden ingedeeld in allerlei categorieën. Lees verder »


Motivatie en toetsing in het onderwijs: wat werkt en wat niet?

~ Coert Visser

Naar aanleiding van mijn artikel De do’s en don’ts van autonomie-ondersteuning stuurde een hogeschooldocent me enige tijd geleden enkele interessante vragen. Hieronder noem ik die vragen en beantwoord ik ze beknopt. Lees verder »


Perfectionisme & Progressie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Hoewel perfectionisme snel een beeld oproept van stress en spanning, hoeft een perfectionistische instelling helemaal niet slecht te zijn voor de persoon. Hewitt vond dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen perfectionisme dat vanuit de persoon zelf komt en perfectionisme dat door de sociale omgeving wordt opgelegd. Stoeber vond dat er daarnaast een belangrijk onderscheid is tussen perfectionistisch streven en perfectionistische angst en ongerustheid. Lees verder »


De sociale psychologie van goedgelovigheid

~ Coert Visser

Er is een nieuw boek verschenen over goedgelovigheid: The Social Psychology of Gullibility. Het boek bevat bijdragen van een groot aantal sociaal psychologen. Het gaat in op de oorzaken, functies en gevolgen van goedgelovigheid en de psychologische processen die het in de hand werken of afremmen. Dat de wetenschappelijke psychologie goedgelovigheid serieus gaat onderzoeken lijkt me een goede zaak in deze tijd waarin we van alle kanten bestookt worden met onwaarheden en misinformatie met alle negatieve consequenties van dien. Lees verder »


Progressiegericht stuurgesprek ‘cijfers'(2)

~ Gwenda Schlundt Bodien

Vorige week postte ik een oefengesprek progressiegericht sturen, dat je hier kunt vinden. Het is een vorm van deliberate practice om eerst de progressiegerichte interventies van de leidinggevende zelf te bedenken en daarna te vergelijken met wat de progressiegerichte leidinggevende in de onderstaande dialoog zegt. Deze week de volledige dialoog. Lees verder »


Progressiegeïnduceerde probleemverschuiving

~ Coert Visser

Een nieuwe publicatie van Levari et al. (2018) gaat over een apart verschijnsel dat we al vaker hebben belicht: progressie lijkt zichzelf onzichtbaar te maken. Kort gezegd komt dit verschijnsel op het volgende neer: als we progressie boeken in het oplossen van een bepaald probleem, en dit probleem dus minder vaak voorkomt, hebben we de onbewuste neiging om onze definitie van het probleem op te rekken. Gebeurtenissen die we eerder niet zouden zien als voorbeelden van het probleem gaan we nu wel zien als voorbeelden van het probleem. Je zou kunnen zeggen: terwijl het probleem in onze omgeving kleiner wordt, wordt het groter in ons hoofd. Wat moeten we denken van deze bias, die we progressie geïnduceerde probleemverschuiving zouden kunnen noemen? Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 551

Checklist progressiegerichte gespreksvoering plus 4 principes

~ Coert Visser

Hieronder bespreek ik 4 psychologische principes die van belang zijn in gesprekken. Vervolgens kun je een checklist progressiegerichte gespreksvoering invullen die je kan helpen om je gesprekken effectiever te maken. Lees verder »


Hoe formuleer je de rationale?

~ Gwenda Schlundt Bodien

De rationale voor de leeractiviteit Bij progressiegericht sturen en lesgeven is het belangrijk om een rationale te geven voor je progressieverwachting. Hoe kun je de rationale zo formuleren dat studenten er helemaal achter gaan staan om te doen wat er van ze gevraagd wordt? Uiteraard moet het de student duidelijk worden wat het belang is van de activiteit die ervan ze gevraagd wordt. Maar dit is soms niet voldoende om autonoom gemotiveerd te raken. Het is belangrijk dat de student de rationale gaat ervaren als relevant voor zichzelf. Lees verder »


De relatie tussen intellectuele bescheidenheid en kennisverwerving

~ Coert Visser

Intellectuele bescheidenheid is een psychologisch construct dat de laatste jaren meer in de belangstelling is komen te staan. Een van de redenen daarvoor is dat intellectuele bescheidenheid een aspect blijkt te zijn van wijs redeneren, een onderwerp waarnaar de laatste jaren veel onderzoek is gedaan. Een nieuwe publicatie beschrijft onderzoek naar de relatie tussen intellectuele bescheidenheid en het verwerven van nieuwe kennis. Lees verder »


Progressiegericht stuurgesprek ‘Cijfers’

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze training progressiegericht leidinggeven zeiden de deelnemers dat ze het zo leerzaam vonden om te oefenen met progressiegerichte stuurinterventies. Een manier om daarmee te oefenen is het lezen van dialogen, het analyseren ervan en het zelf bedenken van formuleringen in uitgeschreven dialogen. Lees verder »


Het probleem met ‘waarom’-vragen

~ Coert Visser

In professionele gespreksvoering worden vaak ‘waarom’-vragen gesteld. De bedoeling achter het stellen van dergelijke vragen is waarschijnlijk meestal goed. Als we in gesprek zijn met mensen is het immers vaak verstandig om te proberen te begrijpen hoe zij denken over dingen en wat de redenen zijn waarom ze dingen doen. Door te proberen hun beweegredenen te begrijpen, kunnen we hen namelijk laten merken dat we hen serieus nemen en bovendien mogelijk belangrijke informatie op tafel krijgen. Als onze gesprekspartners zich serieus genomen voelen, komt dit de kwaliteit van het gesprek meestal ten goede. Ze zullen de interactie met jou als prettiger en relevanter ervaren en zich ook waarschijnlijk meer open stellen voor wat jij vindt en te zeggen hebt. Maar hoewel het proberen te begrijpen van de beweegredenen van de ander dus meestal goed is, is de ‘waarom’-vraag niet altijd de beste vraag om hierachter te komen. Lees verder »


Progressiegericht coachingsgesprek

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressiegericht coachen is een autonomie-ondersteunende en groeimindset bevorderende manier van mensen vooruit helpen in de richting van hun zelfgekozen doelen. CPW 7-stappen aanpak De CPW 7-stappen aanpak worden benut in progressiegerichte coachingsgesprekken. Hier kun je meer informatie vinden over die zeven stappen. Lees verder »