Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 621

Leren of etaleren, waar ben je op gericht? 

~ Coert Visser 

We hebben allen doelen. Maar het type doelen dat we hebben kan nog verschillen van persoon en van moment tot moment. En wat voor doelen we stellen kan weer sterk uiteenlopende effecten hebben op hoe we ons voelen en op hoe we functioneren. Lees verder » 


Animatie: geloofwaardige communicatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

 

 

De dubbelprocesaanpak naar progressie 

~ Coert Visser 

Soms is een dubbelprocesaanpak nuttig en nodig om progressie te boeken. Bij deze aanpak benoem je zowel wat je meer wilt gaan doen als wat je minder wilt gaan doen. Lees hieronder wanneer een dubbelprocesaanpak aan de orde is en hoe je hem kunt benutten. Lees verder » 


Progressie-rituelen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Progressie-rituelen zijn misschien een interessante variant wanneer je nieuwe rituelen wilt creëren in je gezin. In samenlevingen zijn rituelen voortdurend aan verandering onderhevig. Vroeger waren er bepaalde rituelen die door het grootste deel van de bevolking werden onderschreven terwijl die nu door veel minder mensen nog waardevol worden gevonden. Sommige rituelen die vroeger normaal gevonden werden zijn nu in veler ogen zelfs verwerpelijk en ongewenst. Lees verder » 

 

Hoe de motivatie en mindset van leraren voorspelt hoe zij lesgeven 

~ Coert Visser 

Een onderzoek (Vermote et al., 2020) bekijkt de hoe de motivatie en mindset van leraren in het hoger onderwijs (N=357) samenhangt met hun stijlen van lesgeven. Dit onderzoek is onder andere interessant om de volgende redenen: (1) Het onderzoekt het circumplexmodel van motivatiestijlen. Aelterman et al. (2019) onderzochten en bevestigden de circulaire structuur al eerder op middelbare scholen. Het huidige onderzoek doet dat in het hoger onderwijs, (2) Het bekijkt de afzonderlijke relatie tussen motivatie en mindset aan de ene kant en manier van lesgeven aan de andere kant. Voorspelt de motivatie van leraren hun stijl van lesgeven? Voorspelt de mindset van leraren hun stijl van lesgeven? Lees antwoorden op deze vragen hieronder. Lees verder » 


Verbeterbehoefte interventies 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Verbeterbehoefte interventies vormen stap twee van de CPW-zeven stappen aanpak. Waar we bij stap één nuttigheidsinterventies gebruiken, verkennen we bij stap 2 waaraan de cliënt iets wil verbeteren. Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 620

Proces georiënteerd werkvoorbeeld 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Een proces georiënteerd werkvoorbeeld is een nuttige leertechniek om in te zetten bij het leren van complexe vaardigheden. Bij het leren van progressiegerichte interventies kunnen proces georiënteerde werkvoorbeelden dan ook helpen om de interventies te leren doorgronden. Tamara van Gog beschrijft, onder andere in haar dissertatie, onderzoek naar proces georiënteerde werkvoorbeelden. In dit artikel geef ik een voorbeeld van een proces georiënteerd werkvoorbeeld van de nuttigheidsvraag. Lees verder » 

 

Psychologische kennis beschikbaar maken voor managers 

~ Coert Visser 

In een e-mail ontving ik de volgende vraag: “Heb je ideeën over hoe je om moet gaan met het feit dat er zoveel psychologische kennis is dat het voor de typische manager moeilijk is om het op het juiste moment te onthouden, zelfs als ze het eerder hebben geleerd? Ik blijf neigen naar AI-oplossingen, maar dat kan technofilie zijn.” Voor de vuist weg schreef ik een antwoord op zijn vraag: Lees verder » 

 

Angst neemt af 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Angst neemt af door een proces van remmend leren. In hun hoofdstuk in het Clinical handbook of fear and anxiety beschrijven Seward en Craske (2020) hoe een proces van remmend leren leidt tot afname van angst voor een bepaald gevaar. In dit artikel leg ik een relatie met de pandemie waarin we zitten. Lees verder » 

 

We moeten psychologie weggeven 

~ Coert Visser 

George Miller was één van de grondleggers van de cognitieve psychologie en van de psycholinguïstiek. Hij verwierf onder andere faam met zijn artikel The Magical Number Seven, Plus or Minus Two, waarin hij waarin liet zien dat de capaciteit van het menselijk kortetermijngeheugen gelimiteerd is tot het kunnen onthouden van ongeveer 7 elementen. Toen Miller in 1969 president werd van de American Psychological Association (APA) deed hij een uitspraak die mij aanspreekt. Lees verder » 

 

Animatie: Positief nee zeggen 

~ Gwenda Schlundt Bodien  

 

Hoe vind en bewaar je je professionele rust (en waarom zou je)? 

~ Coert Visser 

Er zijn veel dingen die spanning of onrust kunnen opwekken voor professionals. Voorbeelden hiervan zijn: geconfronteerd worden met complexe problemen, lastige uitgingen van cliënten, tegenslag, eigen fouten, onzekerheden en twijfels, enzovoorts. In dit artikel pleit ik voor het vinden en bewaren van professionele rust omdat het positieve effecten op je cliënten heeft en op jezelf en omdat het de kans op progressie vergroot. Lees verder »

 

 

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 619

Social Progress Index 2020: Boekt de wereld (genoeg) progressie? 

 ~ Coert Visser 


Vandaag is de Social Progress Index (SPI) van 2020 gepubliceerd. De SPI brengt via niet-economische indicatoren in kaart hoe goed het met landen gaat. Deze indicatoren gaan over het vermogen van landen om te voldoen aan de basisbehoeften van hun burgers en om de bouwstenen te verschaffen die het mogelijk maken voor burgers en gemeenschappen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en om condities te scheppen voor alle individuen om hun volle potentieel te realiseren. Lees hieronder hoe het gaat in de 163 landen die in de SPI worden beschreven. Blijft de wereld over het geheel genomen progressie boeken? Hoe staat Nederland ervoor? Zijn er in Nederland duidelijke dingen die verbetering behoeven? Welke landen gaan het snelst vooruit? Welke landen gaan juist achteruit? Hoe doet de Verenigde Staten het in het tijdperk van Donald Trump?  Lees verder »


Wat kan ik voor je doen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wat kan ik voor je doen? Dat is een vraag die deelnemers tijdens deliberate practice in onze trainingen soms stellen wanneer ze de nuttigheidsvraag willen gebruiken. De nuttigheidsvraag is een interventie die in progressiegerichte coachingsgesprekken op diverse momenten wordt gesteld: aan het begin, gedurende het gesprek en bij de afsluiting van het gesprek. Maar de vraag ‘Wat kan ik voor je doen?’ is geen precieze formulering van de nuttigheidsvraag. Lees verder »

 

5 Principles for Reframing Negative Events 

~ Coert Visser

A recent publication by Walton & Brady (2019) describes 5 principles for reframing negative events. These principles can be applied by the person who has experienced a negative event. But also by others such as, parents, teachers, doctors, managers, and so on. Lees verder »


Meta-analyse achievement goal theory 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Meta-analyse achievement goal theory. Deze theorie gaat zowel over de doelstructuren in een context als over de persoonlijke doeloriëntaties van leerlingen. Doelstructuren gaan over de context, bijvoorbeeld hoe de docent praat over prestatiedoelen en leerdoelen en welk onderwijsklimaat er heerst in de klas. Persoonlijke doeloriëntaties gaan over welke doelen de student of leerling nastreeft in die context. Klopt het dat er een relatie is tussen die de doelstructuur en de persoonlijke doeloriëntatie van studenten? Bardach et al (2020) onderzochten via een meta-analyse de relatie tussen doelstructuren en persoonlijke doeloriëntaties. Lees verder »


How to motivate students? Use a dual process! 

~ Coert Visser

The dual process model provides insight into how teachers can support student motivation. Self-determination theory offers important clues for how teachers can improve student motivation. This article provides a summary of these types of interventions. When teachers apply these interventions, students are likely to feel better, become more engaged in lessons and learn and perform better. Jang, Kim & Reeve (2016) show that a two-track approach, or, as they call it, a "dual process model", is needed to achieve this. Lees verder »

 

Acceptabele nevenschade

~ Gwenda Schlundt Bodien

Acceptabele nevenschade, is dat denkbaar in bepaalde gesprekssituaties? Een deelnemer (laten we hem Job noemen) in een training afgelopen week vertelde me over een situatie waarin hij bewust negatieve druk zette op zijn gesprekspartner. We reflecteerden samen op deze situatie. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 618

Voorzichtigheid met ‘Grit’

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Voorzichtigheid met ‘Grit’ en met interventies die grit moeten stimuleren in leerlingen en studenten lijkt geboden. Ondanks de enorme populariteit van Grit is er groeiende scepsis over zowel het concept als de manier waarop de metingen in het onderzoek van Duckworth worden uitgevoerd.  Lees verder »

 

Moeilijke gesprekken: omgaan met de spanning tussen eerlijkheid en welwillendheid

~ Coert Visser 

We moeten allemaal weleens een gesprek voeren waarin we iemand iets vervelends moeten vertellen. Denk aan gesprekken waarbij we nee zeggen tegen een verzoek, negatieve feedback moeten geven of een negatieve beslissing of beoordeling moeten geven. Bij dit soort slecht-nieuwsgesprekken ervaren mensen vaak een spanning tussen twee morele motivaties, namelijk die om eerlijkheid te zijn en die om welwillendheid te zijn. Emma Levine, Annabelle Roberts en Taya Cohen leggen in een nieuwe paper uit dat mensen vaak ineffectieve keuzes maken in hoe ze omgaan met die spanning en ze geven praktische tips voor hoe dit soort situaties beter kunt benaderen. Lees verder » 

 

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen. Veel deelnemers in onze trainingen vragen zich af hoe ze zelf een groeimindset kunnen ontwikkelen.Want ze zien en ervaren de voordelen van een groeimindset, maar merken dat ze zelf juist vaak een statische mindset hebben. In deze podcast geef ik 10 tips om een groeimindset bij jezelf te ontwikkelen. Lees verder »

 

Meta-analyse: samenhang tussen motivatietypen en functioneren van leerlingen

~ Coert Visser 

Het functioneren van leerlingen wordt beïnvloed door hun motivatie. Een nieuwe meta-analyse (k=344, N=223209) van Howard et al. (2020) brengt de relatie in kaart, tussen verschillende soorten motivatie zoals die binnen de zelfdeterminatietheorie worden onderscheiden, en verschillende aspecten van functioneren van leerlingen. Hieronder bespreek ik enkele highlights van dit onderzoek. Lees verder »

 

Animatie: complimenteren

~ Gwenda Schlundt Bodien 

 

 

Long-term effects of psychological interventions: explanations and examples 

~ Coert Visser 

Much research has been done into which interventions help students learn and perform well. Until now, emphasis has mainly been on examining short-term effects of interventions. Understandable, because you want to do things that help students quickly when they have difficulties in learning and performing. But what do we know about the long-term effects of interventions? Lees verder »