Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 519

 • Technologisch ontwerp gericht op menselijk floreren
 • Wat moeten we met hiërarchie?
 • Permanent online en permanent verbonden
 • Expressief schrijven
 • What would you say?
 • Hoe progressiegerichte intervisie de wijsheid in een team kan stimuleren


Technologisch ontwerp gericht op menselijk floreren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Peters, Calvo en Ryan hebben recent een artikel gepubliceerd waarin de relevantie van de zelfdeterminatietheorie voor technologie design uiteengezet wordt. De impact van technologie op de psychologische ervaring en op het welbevinden van individuen kan beter worden begrepen, empirisch getoetst en ontworpen als de drie psychologische basisbehoeften als uitgangspunt worden genomen, zo stellen zij. Lees verder »


Wat moeten we met hiërarchie?

~ Coert Visser

De laatste tijd komen wij regelmatig in gesprek met teamcoaches in de zorgsector en in het onderwijs die vertellen over problemen die zij ervaren bij de invoering van zelfsturende teams. Ze vertellen dat in hun organisatie de functie van teamleider is opgeheven. De mensen die voorheen leidinggevenden waren, heten nu teamcoach. Deze teamcoaches hebben een ondersteunende rol richting teams en geen hiërarchische. Deze teamcoaches vertellen ons soms dat er enkele dingen niet goed werken in deze nieuwe constructie. Lees verder »


Permanent online en permanent verbonden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er zijn vaak negatieve berichten over social media. Het werkt stress verhogend, je slaapt slechter, je voelt een druk om direct te moeten reageren op berichten, er gaat heel veel tijd in zitten en ga zo maar door. De auteurs van het artikel 'POPC and the good life', belichten het fenomeen van permanent online en permanent verbonden vanuit de invalshoek van de Salutogenese en komen tot optimistische conclusies. Lees verder »


Expressief schrijven


~ Coert Visser

Als je ergens emotioneel mee worstelt, bijvoorbeeld omdat je een heftige of traumatische ervaring hebt meegemaakt, dan kan expressief schrijven goed helpen. Expressief schrijven is een oefening die gebaseerd is op het werk van James Pennebaker en zijn collega’s (zie o.a. Pennebaker, 2016). Het houdt in dat je gedurende een dag of vier 20 minuten per dag schrijft over iets dat zeer persoonlijk en belangrijk voor je is. Wat je schrijft, is alleen voor jou bedoeld. Lees verder »


What would you say?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel ben ik bezig met het schrijven van een Engels boek over progressiegericht werken. De vraag wanneer er een boek in het Engels zou verschijnen kwam in de loop der jaren steeds weer op me af. Internationale Business Schools en trainers, managers, coaches en docenten in een Engelstalige omgeving die de progressiegerichte aanpak benutten in hun werk, gaven aan dat ze het prettig vonden als er Engelstalige boeken beschikbaar zouden zijn. Lees verder »


Hoe progressiegerichte intervisie de wijsheid in een team kan stimuleren

~ Coert Visser

In dit artikel beschrijf ik het werk van Igor Grossmann en zijn collega’s over het belang van wijs redeneren. Wijs redeneren heeft nog relatief weinig aandacht gehad in onderwijs en wetenschap maar het lijkt verstandig dit meer te gaan doen. Wijs redeneren is goed aan te leren en hangt samen met verschillende wenselijke uitkomsten zoals sociaal gedrag, welbevinden en genuanceerd denken. Het lijkt essentieel te zijn voor goed leiderschap en het kan helpen om complexe vraagstukken op te lossen en polarisatie tegen te gaan. Daarom lijkt het een goed idee om in onderwijs aandacht te besteden aan de ontwikkeling van wijsheid. Maar ook in organisaties kunnen we dingen doen om wijsheid te bevorderen. Een aanpak die hierbij goed kan werken, is progressiegerichte intervisie. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 518

 • Van ‘gevangen in de min’ naar weten waar je heen wilt
 • Tegenfeitelijk denken
 • Mindset en interesses – kant en klaar of ontwikkelbaar?
 • Waarom voel ik me toch zo down?
 • Organisatiemindset: wat zijn de kenmerken en consequenties?
 • Geen aandacht schenken aan ‘klein gedoe’

Van ‘gevangen in de min’ naar weten waar je heen wilt

~ Coert Visser

Progressiegerichte coaches helpen hun cliënten om voorbij het negatieve te komen in de richting van iets positiefs. Een reden voor cliënten om een coach in te schakelen is meestal dat ze ergens last van hebben en niet goed weten hoe hun situatie moeten verbeteren. Ze weten, met andere woorden, vaak wel ongeveer wat ze niet willen (het probleem waar ze last van hebben) maar nog minder goed wat ze er voor in de plaats willen, laat staan hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Je zou kunnen zeggen dat cliënten gevangen zitten in de min. Ze weten wel waar ze vanaf willen maar niet waar ze naartoe willen. Lees verder »


Tegenfeitelijk denken

~ Gwenda Schundt Bodien

Bij tegenfeitelijk denken (counterfactual thinking) stel je je alternatieve gebeurtenissen in het verleden voor en bedenk je hoe je leven anders zou zijn geweest als dat alternatieve verleden had plaatsgevonden. Kray et al deden experimenteel onderzoek naar tegenfeitelijk denken en de relatie met betekenisvol leven. In vier experimenten bleek dat tegenfeitelijk denken leidt tot een perceptie van betekenisvolheid. Het geven van betekenis aan je leven hangt samen met fysiek en psychologisch welbevinden. Lees verder »


Mindset en interesses – kant en klaar of ontwikkelbaar?

~ Coert Visser

Een veelgehoord advies in deze tijd is: “Vind je passie!” Het idee achter dit advies is dat het vinden van je passie (iets dat je mateloos interesseert) een bron van voortdurende motivatie en inspiratie voor je zal kunnen zijn. Het vinden van je passie zou kunnen betekenen dat je je werk altijd met energie en plezier zou kunnen doen. Nieuw onderzoek van O’Keefe et al. (2018) laat echter zien dat het advies om je passie te vinden averechts werkt. Dit advies gaat er namelijk van uit dat passies een soort kant en klare interesses zijn die je alleen maar hoeft te ontdekken en als je ze eenmaal hebt gevonden hebt, doen ze hun motiverende werk. Vergelijk het met een sleutel die je alleen maar hoeft te vinden die past op het slot van een deur. Je hoeft alleen maar de sleutel te vinden en je kunt de deur openen naar een betere toekomst. Maar deze kijk op interesses is te simpel. Lees verder »


Waarom voel ik me toch zo down?

~ Gwenda Schundt Bodien

Je naar en down voelen zonder dat je precies weet waarom. Dat gevoel kennen veel mensen wel. Bijvoorbeeld als je ’s ochtends wakker wordt en je echt geen zin hebt in je dag, zonder dat er een specifieke reden voor is. Of als je in de auto onderweg naar huis je opeens down voelt, terwijl je toch echt een prima werkdag hebt gehad. Lees verder »


Organisatiemindset: wat zijn de kenmerken en consequenties?

~ Coert Visser

Carol Dwecks theorie over mindset wordt meestal alleen in verband gebracht met individuen: zien ze individuele capaciteiten en eigenschappen als ontwikkelbaar of niet? Maar er bestaat ook zoiets als een mindsetcultuur. Een mindsetcultuur weerspiegelt gedeelde denkbeelden in een organisatie over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten. In een statische mindsetcultuur leeft de overtuiging dat capaciteiten niet ontwikkeld kunnen worden. In een groeimindsetcultuur leeft de overtuiging dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door inspanning. Organisatiemindsets kunnen verrassend sterke effecten hebben op het denken en doen van individuen in die organisaties. Lees verder »


Geen aandacht schenken aan ‘klein gedoe’

~ Gwenda Schundt Bodien

Negatieve dingen hebben een sterker effect op ons dan positieve dingen; we zien de negatieve dingen eerder dan de positieve en ze beïnvloeden onze gevoelens, gedachten en motivatie indringender dan de positieve dingen. Dat komt uit allerlei onderzoek en ook uit het onderzoek van Amabile en Kramer, naar innerlijke werkbeleving. Meer over hun onderzoek vind je hier. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 517

 • Reflectieve bekwaamheid
 • Deel je fantastische worsteling
 • Reflectie op progressie
 • Motivatiedagboek
 • Simultaan leren
 • De consensusvraag – waar zijn we het al wel over eens?


Reflectieve bekwaamheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een bekend leermodel loopt door vier stadia. Het eerste stadium is een onbewust onbekwaam niveau. Dit is het niveau waarop je niet weet dat je iets niet weet en kunt. Dit is het niveau waarop mensen zichzelf snel kunnen overschatten, omdat ze geen overzicht hebben over het domein en dus niet weten wat er allemaal te weten en kunnen valt. Zie ook hier voor het Dunning-Kruger-effect. Lees verder »


Deel je fantastische worsteling

~ Coert Visser

Een interessante gedachte die Carol Dweck tijdens een lezing eens deelde, was dat een belangrijk onderdeel van het cultiveren van een groeimindset bij kinderen neerkomt op het uitstralen van een nieuw waardensysteem. In plaats van het waarderen van snelle en gemakkelijke dingen pleit Dweck ervoor om moeilijke dingen te waarderen. Ooit zei ze hierover dat ergens je best voor doen en volhouden bij tegenslag betekent dat je ergens om geeft. Lees verder »


Reflectie op progressie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressie kan allerlei verschijningsvormen aannemen. Trainers en docenten zijn soms geneigd om alleen de lineaire progressie van hun studenten waar te nemen en te waarderen, maar andere vormen van progressie zijn evenzeer motiverend en belangrijk. Lees verder »


Motivatiedagboek

~ Coert Visser

Een motivatiedagboek kan je helpen om meer zicht te krijgen op wat je een goede motivatie oplevert. Goed gemotiveerd zijn voor een activiteit betekent dat je erachter staat om die activiteit te verrichten. Grofweg kunnen er twee redenen zijn om volledig achter het doen van een activiteit te staan. De eerste reden is dat je de activiteit interessant vindt. Dit soort motivatie heet intrinsieke motivatie. De tweede reden is dat je de activiteit belangrijk vindt omdat hij iets waardevols of nuttigs oplevert. Dit soort motivatie heet geïnternaliseerde motivatie. Lees verder »


Simultaan leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Muziekdocenten geven regelmatig les op een manier die Paul Harris noemt: reacting-to-mistakes-teaching. Het is een manier van lesgeven waarin de leerling een stukje speelt of een techniek uitvoert en de docent reageert wanneer er een fout wordt gemaakt, om die fout vervolgens te verbeteren. Het voortdurend gecorrigeerd worden roept stress op in zowel de docent als de leerling. De voorbeelden die Harris beschrijft zijn kinderen die een muziekinstrument leren bespelen of leren zingen. Lees verder »


De consensusvraag – waar zijn we het al wel over eens?

~ Coert Visser

Bij het werken met groepen kan het soms lastig zijn dat de meningen over belangrijke onderwerpen uiteen lopen. In die gevallen kan soms een situatie ontstaan waarin verschillende groepsleden of partijen tegenover elkaar komen te staan en niet goed zien hoe ze vooruit kunnen komen. De discussie kan zich dan steeds meer gaan richten op de dingen waar men het over oneens is. Eerst worden de argumenten voor het ene standpunt naar voren gebracht. Vervolgens worden tegenargumenten gegeven en de argumenten voor het andere standpunt naar voren gebracht. Dan worden de tegenargumenten tegen dit andere standpunt weer belicht. Zo herhaalt zich dit. Er kan een situatie ontstaan waarin beide partijen in herhaling gaan vallen en men niet nader tot elkaar komt. Men kan het gevoel krijgen dat er een patstelling is ontstaan en dat men geen manier kan bedenken om de discussie weer vooruit te helpen. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 516

 • Vier vragen om je feedback zo effectief mogelijk te maken
 • Zelfsturing: stel jezelf de stuurvraag
 • Ontwerp je eigen deliberate practice
 • Het samenspel tussen geïnternaliseerde en intrinsieke motivatie
 • Progressiegerichte tips bij baanverlies of ontslag
 • Is intrinsieke motivatie altijd het meest wenselijk?


Vier vragen om je feedback zo effectief mogelijk te maken

~ Coert Visser

Feedback kan heel waardevol zijn. Feedback, informatie over de effecten van ons gedrag, kan ons helpen om beter worden in wat we doen. Zelf hebben we per definitie maar een beperkt zicht op de effecten van ons handelen. Andere mensen kijken vanuit een ander perspectief naar wat we doen en kunnen daarom andere dingen zien. Ze beschikken bovendien misschien over meer of andere kennis en vaardigheden waardoor hun feedback extra leerzaam kan zijn voor ons. Of deze positieve effecten van feedback gerealiseerd worden, hangt af van waarover de feedback gaat en van de hoe effectief de feedback wordt aangereikt. Hier zijn enkele vragen om je feedback zo effectief mogelijk te maken. Lees verder »


Zelfsturing: stel jezelf de stuurvraag

~ Gwenda Schlundt Bodien

Iedereen moet wel eens iets doen, dat hij niet zo leuk of interessant vindt. Dat begint al van jongs af aan. Het kind wil liever spelen, omdat dat leuk is, maar moet zijn kleren aan, omdat de school zo meteen begint. Als we ouder worden, is dat niet anders. De cliëntbegeleider gaat liever een spelletje doen met de bewoner, maar moet het registratiesysteem invullen, zodat de volgende dienst goed geïnformeerd kan starten. De zijinstromer wil liever voor de klas staan, maar moet naar de opleiding om zijn lesbevoegdheid te halen, omdat hij zonder lesbevoegdheid in de toekomst geen les meer mag geven. Lees verder »


Ontwerp je eigen deliberate practice

~ Coert Visser

Als we anderen ergens in zien excelleren, zijn we misschien geneigd om te denken dat ze beschikken over een superieur talent. Hoe zouden ze anders zo ontzettend goed kunnen zijn in wat ze doen? Die vraag is beantwoord door Anders Ericsson en zijn collega’s (Ericsson & Pool, 2016). Zij kwamen erachter dat een belangrijke sleutel, zo niet de belangrijkste, tot het opbouwen van excellentie, een bepaalde manier van oefenen is die deliberate practice heet. Lees verder »


Het samenspel tussen geïnternaliseerde en intrinsieke motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Intrinsieke motivatie en geïnternaliseerde extrinsieke motivatie zijn beide van hoge kwaliteit en er is sprake van een boeiend samenspel tussen die vormen van motivatie. Als je intrinsiek gemotiveerd bent voor een activiteit, vind je de activiteit interessant en leuk om te doen en voelt ermee bezig zijn als spelen. Als je geïnternaliseerd extrinsiek bezig bent met een activiteit, vind je de activiteit belangrijk of waardevol omdat het doen ervan iets goeds oplevert, maar je vindt het niet leuk of interessant. Lees verder »


Progressiegerichte tips bij baanverlies of ontslag

~ Marcel van der Bie

Het verliezen van je baan of het krijgen van ontslag is een ingrijpende levensgebeurtenis. Bestaande zekerheden vallen weg, en je wordt geconfronteerd met een beslissing waar je niet zelf voor hebt gekozen. Dagelijks spreek ik in mijn werkpraktijk als loopbaanadviseur met cliënten die hiermee worden geconfronteerd. Na ruim 10 jaar mensen te hebben begeleid, zit ik zelf aan de andere kant van de tafel en houdt ook voor mij de baan van loopbaanadviseur op omdat de organisatie heeft besloten het werk uit te besteden. Deze gebeurtenis heeft me geïnspireerd tot het schrijven van dit artikel. Hoe kun je op een progressiegerichte manier omgaan met het verliezen van je baan? Om progressie te boeken zou je kunnen beginnen met de vraag te stellen wat op dit moment in deze situatie nuttig voor jou is om verder te komen. Hierbij kun je denken aan waar jij nu op dit moment het meest behoefte aan hebt, wat je voelt, denkt, verwacht en zou willen. Met andere woorden datgene wat zich in het moment aandient. Lees verder »


Is intrinsieke motivatie altijd het meest wenselijk?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Uit onderzoek van Richard Knoester en Gaetan Losier blijkt dat intrinsieke motivatie een iets minder belangrijke factor voor academisch succes is dan een extrinsiekere vorm van motivatie. De Self determination theory maakt onderscheid tussen verschillende vormen van zelf-regulatie, oftewel verschillende bronnen van motivatie om te doen wat je doet. Er is intrinsieke motivatie: je bent geïnteresseerd in de activiteit en doet die omdat je hem interessant vindt. Er is introjected motivatie, dat betekent dat je doet wat je doet uit angst voor negatieve consequenties en omdat je de perceptie hebt dat je onder druk wordt gezet om te presteren. Er is ook identificatie, en dat betekent dat je doet wat je doet omdat de activiteit waarde voor je heeft; je kunt door goed te leren bijvoorbeeld een diploma halen. De activiteit hoeft niet erg interessant voor je te zijn, maar je kunt er iets goeds mee bereiken en daarom heeft de activiteit waarde voor je. Je doet de activiteit omdat je er waarde in ziet, niet omdat je het intrinsiek interessant vindt. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 515

 • Online groeimindsetinterventie leidt tot betere wiskunde prestaties
 • Progressie-ondersteunende feedback in coaching
 • Factfulness
 • Duurzame inzetbaarheid en onderwijskwaliteit door autonomie ondersteuning – hoe kan HR helpen?
 • Het behoeden van de volgende generatie voor onwetendheid


Online groeimindsetinterventie leidt tot betere wiskunde prestaties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Jo Boaler heeft in april 2018 een artikel gepubliceerd over een groeimindset-onderzoek dat ze uitvoerde. Deze studie kenmerkte zich doordat de interventie werd toegediend via een gratis online cursus, de interventie specifiek gericht was op het stimuleren van een groeimindset bij studenten omtrent wiskunde en in de studie werd gecontroleerd voor de invloed van de wiskunde docent. Er namen meer dan 1000 studenten deel, iets minder dan de helft in de experimentele groep en de rest in de controle groep, er waren 14 wiskunde docenten betrokken en 10 middelbare scholen in vier districten in California. Lees verder »


Progressie-ondersteunende feedback in coaching

~ Coert Visser

Feedback is informatie die mensen terugkrijgen over hun gedrag, houding of bereikte resultaten. Het ontvangen van feedback kan heel leerzaam zijn om effectiever te worden in wat we doen. Ook kan het, mits goed uitgevoerd, relaties en samenwerking verbeteren. In progressiegerichte coaching vindt het geven van feedback door de coach aan de cliënt op een heel specifieke manier plaats. Lees verder »


Factfulness

~ Gwenda Schlundt Bodien

De Roslings (Hans, Osla en Anna) hebben een boek geschreven getiteld FactfulnessOpens in a new window, ten reasons we’re wrong about the world and why things are better than you think. De tien redenen waarom we het fout hebben als we denken over de staat van de wereld en waarom de dingen beter zijn dan we denken zijn: Lees verder »


Duurzame inzetbaarheid en onderwijskwaliteit door autonomie ondersteuning – hoe kan HR helpen?

~ Coert Visser

Lees verder »


Het behoeden van de volgende generatie voor onwetendheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

De Roslings pleiten ervoorOpens in a new window om kritisch denkvermogen te onderwijzen op scholen, zodat er geen enkele generatie meer opgroeit in onwetendheid. HierOpens in a new window vatte ik samen welke tien instincten volgens de Roslings leidt tot een verkeerd beeld van de staat van de wereld. Concreet vinden zij dat we kinderen moeten leren: Lees verder »